La nostra tasca es materialitza a través de 8 programes d'acció social en 12 províncies, a través dels quals acompanyem a més de 30.000 persones cada any. A més, els nostres programes de Cooperació al Desenvolupament i Comerç Just donen suport a més de 100.000 persones (entre població directa i indirecta) en 3 països d'Amèrica Llatina.

Brindem suport i eines a noies i nois, adolescents i joves perque continuïn els seus estudis i puguin tenir un futur amb més oportunitats.

Acompanyem a joves en situacions de vulnerabilitat perquè puguin millorar les competències necessàries per accedir a un lloc de treball.

Acompanyem a menors i a joves tutelats/des i extutelats/des en el seu camí cap a una vida autònoma i independent.

Partint d'una visió crítica de la societat, promovem el compromís solidari de joves per a fomentar el seu pensament crític i el seu activisme social.

Acompanyem a persones que presenten addiccions a substàncies o comportamentals, per millorar la seva qualitat de vida.

Usem l'entorn digital com mitjà per a educar a joves sobre l'ús saludable de la tecnologia i reduir els usos abusius.

Volem donar resposta a les persones que estan o han estat privades de llibertat per aconseguir una inclusió real.

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Desenvolupem itineraris formatius i tallers per afavorir la inserció laboral de persones amb més de 30 anys.

Programes internacionals

Donem suport a projectes que prioritzen l'atenció a menors i dones a l'Amèrica Llatina. 
També duem a terme accions de sensibilització amb la població espanyola.

El Comerç Just és una eina que ofereix un accés al mercat basat en unes regles més justes i equitatives, a nivell laboral i de consum, i possibilita el desenvolupament sostenible.