Estat d'ingressos i despeses de l'any 2021

 

FinanÇAMENT prOPI1.065.701 € 
Vendes EquiMercado555.937 €
Quotes persones usuàries44.184 €
Donatius i campanyes441.028 €
Ingressos financers4.450 €
Ingressos extraordinaris20.103 €
FinanÇAMENT privAT3.576.375 €
Presentació de serveis1.517.493  €
Subvencions privades2.058.882 €
Finançament Públic12.497.678 €
Prestació de serveis2.504.882 €
Subvencions Públiques9.992.796 €
Total17.139.755 €

 

despeses corrents16.462.460 €
Despeses de personal11.233.649 €
Ajuts econòmics1.910.786 €
Despeses d'activitat3.164.468 €
Dotació amortitzacions125.327 €
Despeses financeres28.231 €

Auditories de comptes

 

A més dels informes i auditories propis de cada organism finançadorFundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa Auren, la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.

Informe auditoria 2021 Compliment codis de conducta en inversions financeres 2021 Informe auditoria 2020 Informe auditoria 2019 Informe auditoria 2018

Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).