Estat d'ingressos i despeses de l'any 2020

 

FinanÇAMENT prOPI1.200.287 € 
Vendes EquiMercado551.587 €
Quotes persones usuàries47.768 €
Donatius i campanyes577.798 €
Ingressos financers2.252 €
  
Ingressos extraordinaris20.882 €
FinanÇAMENT privAT2.203.475 €
Presentació de serveis407.857  €
Subvencions privades1.795.618 €
Finançament Públic10.957.744
Prestació de serveis3.366.216 €
Subvencions Públiques7.591.528 €
Total14.361.506 €

 

despeses corrents13.644.131 €
Despeses de personal10.395.602 €
Ajuts econòmics525.960 €
Despeses d'activitat2.582.109 €
Dotació amortitzacions107.793 €
Despeses financeres32.667 €

Auditories de comptes

 

A més dels informes i auditories propis de cada organism finançadorFundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa Auren, la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.

Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

 Informació actualitzada el 12 de juliol de 2021