Vés al contingut
Adsis Barcelona

Servei d'activació competencial

Proyecto perteneciente al programa: Formación y empleo

En els nostres centres hem identificat un grup de joves tutelats/des i ex-tutelats/des els i les quals queden fora del programa de Garantia Juvenil, ja que necessiten un període d'orientació i desenvolupament d'algunes competències mínimes, que els permetin participar en espais formatius normalitzats. Per aquest motiu, hem dissenyat un projecte prelaboral que els prepari l'accés a Garantia Juvenil.

Són joves que: 
 


 

 • En un gran percentatge, han immigrat en condicions molt dures
 • Tenen poques competències lingüístiques
 • Poca motivació
 • Desconeixen el seu entorn i el mercat laboral, per la qual cosa estan molt desorientats/des sobre el seu futur
 • No tenen autonomia personal a causa l'experiència de tutela


 


Objectius d'aquest servei: 
 


 

 • Atendre 30 joves en un programa socioeducatiu i prelaboral que els i les prepari per poder iniciar un itinerari d'orientació, formació i inserció laboral
 • Oferir un espai educatiu per desenvolupar els hàbits i les competències transversals clau al mercat de treball
 • Desenvolupar competències bàsiques clau per l'ocupabilitat, sobretot en la competència lingüística
 • Acompanyar-los/les en el disseny i definició d'un projecte professional clar, coherent i previ a l'inici d'un itinerari d'inserció laboral
 • Derivar-los/les als recursos més adequats, després de definir el projecte professional del o de la jove en qüestió


 


Accions clau:


 

 • Acompanyament tutorial
 • Prova d'oficis: pintura, electricitat, tractament de la imatge, esport, cuina i altres
 • Competències bàsiques: llengua catalana, anglès, informàtica
 • Competències transversals: saber-se comunicar, gestionar les emocions, treball en equip, organització de la pròpia vida
 • Orientació laboral inicial: mercat de Treball, interessos i motivacions, anàlisi competencial, pla de millora
 • Derivació a altres recursos
 • Relació continuada amb les referents socioeducatives