Estat d'ingressos i despeses de l'any 2017

 

FinanÇAMENT prOPI1.340.025,65 €
Vendes EquiMercado947.840,33 €
Quotes persones usuàries27.671,75 €
Donatius i campanyes315.061,36 €
Ingressos financers7.275,25 €
Promoció captació recursos7.835,00 €
Ingressos extraordinaris34.341,96 €
FinanÇAMENT privAT2.102.533,91 €
Presentació de serveis551.455,05 €
Subvencions privades1.551.111,86 €
Finançament Públic7.959.878,25 €
Prestació de serveis1.745.087,83 €
Subvencions Públiques6.241.790,42 €
Total11.402.470,81 €
Alt

 

despeses corrents11.358.273,75 €
Despeses de personal7.632.002,78 €
Ajuts econòmics1.069.275,43 €
Despeses d'activitat2.546.468,62 €
Dotació amortitzacions70.389,29 €
Despeses financeres40.137,63 €

Auditories de comptes

 

A més dels informes i auditories propis de cada organism finançadorFundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa GZ Consultores-Auditores S.L., la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.

Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).