Estat d'ingressos i despeses de l'any 2018

 

FinanÇAMENT prOPI1.198.795,94 € 
Vendes EquiMercado813.382,78 €
Quotes persones usuàries44.421,64 €
Donatius i campanyes298.601,03 €
Ingressos financers9.306,75 €
Promoció captació recursos29,75 €
Ingressos extraordinaris33.053,99 €
FinanÇAMENT privAT2.136.019,38 €
Presentació de serveis446.440,98  €
Subvencions privades1.689.578,40  €
Finançament Públic10.625.102,73 €
Prestació de serveis2.507.360,95 €
Subvencions Públiques8.117.741,78 €
Total13.959.918,05 €

 

despeses corrents13.353.388,94 €
Despeses de personal9.857.022,54   €
Ajuts econòmics585.466,17  €
Despeses d'activitat2.790.027,31  €
Dotació amortitzacions91.252,79  €
Despeses financeres29.620,13  €

Auditories de comptes

 

A més dels informes i auditories propis de cada organism finançadorFundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa GZ Consultores-Auditores S.L., la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.

Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).