Estat d'ingressos i despeses de l'any 2018

 

FinanÇAMENT prOPI1.314.413,82 €
Vendes EquiMercado919.548,59 €
Quotes persones usuàries36.832,88 €
Donatius i campanyes315.366,78 €
Ingressos financers9.346,34 €
Promoció captació recursos2.860,00 €
Ingressos extraordinaris30.459,23 €
FinanÇAMENT privAT2.251.567,76 €
Presentació de serveis331.163,56 €
Subvencions privades1.920.404,20 €
Finançament Públic9.193.800,26 €
Prestació de serveis1.934.658,36 €
Subvencions Públiques7.259.141,90 €
Total12.759.781,84 €

 

despeses corrents11.358.273,75 €
Despeses de personal7.632.002,78 €
Ajuts econòmics1.069.275,43 €
Despeses d'activitat2.546.468,62 €
Dotació amortitzacions70.389,29 €
Despeses financeres40.137,63 €

Auditories de comptes

 

A més dels informes i auditories propis de cada organism finançadorFundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa GZ Consultores-Auditores S.L., la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.

Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).